دانلود جزوه , نمونه سوال, منابع آزمون ارشد http://jozvedoni.mihanblog.com 2020-10-28T01:23:58+01:00 text/html 2012-09-04T07:26:36+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4923 <ul class="clearfix"><li><font size="4"><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4922"><font color="#FF0000">دانلود</font> سوالات و پاسخ تشریحی ارشد <font color="#FF0000">91</font> همه رشته ها</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4921"><font color="#FF0000">دانلود</font> سوالات و پاسخ تشریحی ارشد <font color="#FF0000">90</font> همه رشته ها</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4920"><font color="#FF0000">دانلود</font> سوالات و پاسخ تشریحی ارشد <font color="#FF0000">89</font> همه رشته ها</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4919"><font color="#FF0000">دانلود</font> سوالات و پاسخ تشریحی ارشد <font color="#FF0000">88</font> همه رشته ها</a></font></li><li><font size="4"><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4918"><font color="#FF0000">دانلود</font> سوالات و پاسخ تشریحی ارشد <font color="#FF0000">87</font> همه رشته ها </a></font></li></ul><p><br></p><p><br></p><p><br></p><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3730">جزوات مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3729">جزوات ارشد مکانیک</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3728">جزوات ارشد صنایع کلیه گرایش ها</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3727">جزوات ارشد عمران کلیه گرایش ها</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3726">جزوات ارشد برق کلیه گرایش ها</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3725">جزوات ارشد IT کلیه گرایش ها</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3722">جزوات ارشد شیمی کلیه گرایش ها</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3721">جزوات ارشد معماری</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3719">جزوات ارشد مهندسی پزشکی </a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3715">جزوات ارشد نفت کلیه گرایش ها</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3714">جزوات ارشد حقوق</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3713">جزوات ارشد علوم اجتماعی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3712"> جزوات ارشد تربیت بدنی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3711">جزوات ارشد ادبیات فارسی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3710"> جزوات ارشد علوم تربیتی 1و2</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3709">فروش جزوات ارشد زبان انگلیسی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3707">فروش جزوات ارشد علوم سیاسی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3706">فروش جزوات ارشد پرستاری</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3705">فروش جزوات ارشد ریاضی محض</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3704">فروش جزوات ارشد صنایع غذائی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3702">فروش جزوات ارشد اقتصاد و علوم اقتصادی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3701">فروش جزوات ارشد حسابداری</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3700">فروش جزوات ارشد جامعه شناسی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3697">فروش جزوات ارشد مکاترونیک</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3696">فروش جزوات ارشد حقوق جزا و جرم شناسی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3695">فروش جزوات ارشد روانشناسی بالینی و عمومی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3694">فروش جزوات ارشد برنامه ریزی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3693">فروش جزوات ارشد حقوق خصوصی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3692">فروش جزوات ارشد مدیریت بازرگانی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3691">فروش جزوات ارشد مدیریت صنعتی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3690">فروش جزوات ارشد مدیریت مالی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3689">فروش جزوات ارشد مدیریت تکنولوژی</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3688">فروش جزوات ارشد مدیریت فناوری اطلاعات</a></h2><h2><a href="http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3687">فروش جزوات ارشد مدیریت اجرایی</a></h2> text/html 2012-09-04T07:25:41+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد 91 همه رشته ها http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4922 <h1>دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 91</h1> <table style="width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#99ccff"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1101</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1101-C.pdf">مجموعه زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1101-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1102</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1102-D.pdf">مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1102-D.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1104</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1104-F.pdf">مجموعه زبان‌عربی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1104-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1105</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1105-D.pdf">مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1105-D.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1106</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1106-A.pdf">مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1106-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1107</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1107-F.pdf">مجموعه‌ تاریخ</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1107-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1108</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1108-D.pdf">مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1108-D.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1109</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1109-C.pdf">فرهنگ ‌و زبانهای‌ باستانی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1109-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1110</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1110-C.pdf">مجموعه‌ زبان‌شناسی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1110-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1111</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1111-A.pdf">الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1111-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1112</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1112-A.pdf">الهیات و معارف ‌اسلامی‌ - فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1112-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1113</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1113-F.pdf">الهیات و معارف‌ اسلامی - فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1113-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1114</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1114-F.pdf"> مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1114-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1116</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1116-E.pdf">مجموعه فلسفه‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1116-E.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1117</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1117-A.pdf">مجموعه‌ علوم‌ تربیتی 1‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1117-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1118</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1118-A.pdf">مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌2</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1118-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1119</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1119-C.pdf">علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1119-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1120</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1120-F.pdf">مجموعه‌ زبان‌ فرانسه</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1120-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1121</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1121-B.pdf">مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1121-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1122</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1122-A.pdf">مجموعه زبان‌ روسی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1122-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1123</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1123-C.pdf">مجموعه علوم تربیتی 3</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1123-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1124</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1124-A.pdf">مجموعه‌ زبان‌ آلمانی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1124-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1125</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1125-C.pdf">مجموعه مدیریت جهـانگردی </a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1125-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1126</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1126-D.pdf">مجموعه‌ حقوق‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1126-D.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1127</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1127-C.pdf">مجموعه ایرانشناسی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1127-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1129</td> <td><span lang="fa"> <a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1129-C.pdf">زبان و ادبیات اردو</a></span></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1129-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1130</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1130-B.pdf">مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1130-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1131</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1131-C.pdf">مجموعه مطالعات جهان‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1131-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1132</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1132-F.pdf">باستان‌ شناسی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1132-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1133</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1133-A.pdf">مجموعه‌ روان شناسی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1133-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1134</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1134-C.pdf">حسابداری</a>‌</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1134-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1137</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1137-C.pdf">مجموعه مطالعات‌ زنان</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1137-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1138</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1138-C.pdf">مجموعه علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1138-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1139</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1139-C.pdf">مددکاری‌ اجتماعی ‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1139-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1140</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1140-C.pdf">پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1140-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1142</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1142-D.pdf">مجموعه‌ مدیریت‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1142-D.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1146</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1146-C.pdf">مجموعه محیط زیست </a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1146-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1148</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1148-C.pdf">مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1148-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1152</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1152-F.pdf">مجموعه مدرسی معارف اسلامی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1152-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1156</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1156-A.pdf">آماد</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1156-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1157</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1157-A.pdf">مدیریت بحران</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1157-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#99CCFF"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99CCFF" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99CCFF" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1201</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1201-B.pdf">مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1201-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1202</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1202-C.pdf">مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1202-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1203</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1203-D.pdf">مجموعه‌ شیمی‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1203-D.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1204</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1204-B.pdf">مجموعه فیزیک</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1204-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1205</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1205-C.pdf">مجموعه فوتونیک</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1205-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1206</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1206-A.pdf">مجموعه زیست شناسی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1206-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1207</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1207-B.pdf">مجموعه‌ آمار</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1207-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1208</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1208-D.pdf">مجموعه‌ ریاضی </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1208-D.htm">کلید سوالات </a></td> </tr> <tr> <td align="center">1209</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1209-C.pdf">علوم‌ کامپیوتر</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1209-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1213</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1213-C.pdf">مجموعه زیست شناسی گیاهی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1213-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1214</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1214-C.pdf">مجموعه زیست شناسی جانوری</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1214-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1215</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1215-C.pdf">علوم محیط زیست</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1215-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1216</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1216-C.pdf">مجموعه زیست‌ شناسی دریا</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1216-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1217</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1217-C.pdf">علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ - فیزیک‌دریا</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1217-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1218</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1218-C.pdf">مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1218-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#99CCFF"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99CCFF" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td style="width: 20%;" bgcolor="#99CCFF">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1251</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1251-A.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ برق </a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1251-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1253</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1253-C.pdf">مجموعه ‌مهندسی‌ نفت </a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1253-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1255</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1255-C.pdf">‌مجموعه مهندسی پلیمر </a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1255-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1256</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1256-C.pdf">‌مجموعه مهندسی معماری کشتی (1-سازه کشتی 2- هیدرومیکانیک کشتی) </a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1256-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1257</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1257-D.pdf">مهندسی‌ شیمی‌</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1257-D.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1259</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1259-A.pdf">مجموعه مهندسی‌ صنایع‌ </a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1259-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1260</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1260-D.pdf">مهندسی صنایع‌</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1260-D.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1262</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1262-C.pdf">مدیریت در سوانح طبیعی</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1262-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1263</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1263-B.pdf">مهندسی ‌عمران - نقشه‌برداری </a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1263-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1264</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1264-A.pdf">مجموعه ‌مهندسی ‌عمران</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1264-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1266</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1266-C.pdf">مجموعه دریانوردی</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1266-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1267</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1267-B.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1267-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1268</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1268-F.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1268-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1272</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1272-E.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ مواد</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1272-E.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1273</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1273-C.pdf">مهندسی مـواد - نـانـو مـواد (نانوفناوری)</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1273-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1276</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1276-A.pdf">مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1276-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1277</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1277-A.pdf">مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر </a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1277-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1279</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1279-C.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1279-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1283</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1283-B.pdf">مهندسی ‌‌نساجی‌ - تکنولوژی ‌نساجی‌</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1283-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1284</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1284-B.pdf">مهندسی‌ نساجی - شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1284-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1285</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1285-C.pdf">مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ -&nbsp; داروسازی </a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1285-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1286</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1286-C.pdf">مهندسی‌ پلیمر - صنایع‌ رنگ‌</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1286-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1287</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1287-C.pdf">مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌ </a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1287-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1288</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1288-C.pdf">مدیریت‌ نساجی‌</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1288-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1289</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1289-C.pdf">مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز </a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1289-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1290</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1290-C.pdf">مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون </a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1290-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1292</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1292-C.pdf">مهندسی ایمنی و بازرسی فنی </a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1292-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1293</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1293-C.pdf">مهندسی شیمی - بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (<span lang="en-us"> HSE </span>) </a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1293-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1294</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1294-C.pdf">مجموعه ایمنی صنعتی</a></td> <td style="width: 20%;"><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1294-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#99CCFF"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99CCFF" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99CCFF" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1301</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1301-F.pdf">مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1301-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1302</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1302-F.pdf">مجموعه مهندسی کشاورزی آب </a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1302-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1303</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1303-F.pdf">مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نبا</a>تات</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1303-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1304</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1304-F.pdf">مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1304-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1305</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1305-F.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1305-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1306</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1306-F.pdf">مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1306-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1307</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1307-F.pdf">مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1307-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1308</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1308-F.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم خاک</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1308-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1309</td> <td>مجموعه <a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1309-F.pdf">مهندسی کشاورزی دام و طیور</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1309-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1310</td> <td>مجموعه <a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1310-C.pdf">مهندسی تولیدات گیاهی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1310-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1311</td> <td><span lang="fa">مجموعه </span> <a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1311-F.pdf">مهندس<span lang="fa">ی</span> منابع طبیعی - شیلات</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1311-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1312</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1312-F.pdf">مجموعه مهندسی منابع طبیعی</a><span lang="fa"> - چوب</span></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1312-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1313</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1313-A.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1313-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1314</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1314-C.pdf">مهندسی کشاورزی(حشره </a> شناسی کشاورزی)</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1314-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1315</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1315-F.pdf">مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1315-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1317</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1317-F.pdf">مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1317-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1319</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1319-F.pdf">مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1319-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1320</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1320-C.pdf">هواشناسی کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1320-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1321</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1321-F.pdf">مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مدیریت و هم زیستی با بیابان</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1321-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1322</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1322-C.pdf">مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1322-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1323</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1323-C.pdf">مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1323-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1324</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1324-C.pdf">مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1324-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1325</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1325-C.pdf">مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1325-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1326</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1326-C.pdf">مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1326-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1327</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1327-C.pdf">مدیریت کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1327-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr align="center" bgcolor="#99CCFF"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99CCFF" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99CCFF" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1350</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1350-C.pdf">برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌ </a> <span lang="fa">و مدیریت شهری</span></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1350-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1351</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1351-C.pdf">طراحی‌ شهری </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1351-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1352</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1352-A.pdf">مجموعه معماری</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1352-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1353</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1353-C.pdf"> مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1353-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1356</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1356-C.pdf">نمایش عروسکی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1356-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1357</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1357-F.pdf"> کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1357-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1358</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1358-C.pdf"> تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1358-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1359</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1359-D.pdf"> پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1359-D.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1360</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1360-E.pdf">مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1360-E.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1361</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1361-B.pdf">مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1361-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1362</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1362-C.pdf">طراحی صنعتی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1362-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1363</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/soal_91/1363-C.pdf">مجموعه فرش</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/91/pasokh_91/1363-C.htm">کلید سوالات</a></td></tr></tbody></table> text/html 2012-09-04T07:24:55+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد 90 همه رشته ها http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4921 <h1>دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 90</h1> <h3>رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی</h3> <table style="width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#99ccff"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1101</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1101-C.pdf">مجموعه زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1101-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1102</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1102-B.pdf">مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1102-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1103</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1103-B.pdf">سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1103-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1104</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1104-C.pdf">مجموعه زبان‌عربی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1104-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1105</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1105-C.pdf">مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1105-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1106</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1106-C.pdf">مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1106-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1107</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1107-C.pdf">مجموعه‌ تاریخ</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1107-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1108</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1108-C.pdf">مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1108-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1109</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1109-B.pdf">فرهنگ ‌و زبانهای‌ باستانی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1109-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1110</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1110-B.pdf">مجموعه‌ زبان‌شناسی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1110-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1111</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1111-C.pdf">الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1111-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1112</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1112-C.pdf">الهیات و معارف ‌اسلامی‌ - فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1112-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1113</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1113-C.pdf">الهیات و معارف‌ اسلامی - فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1113-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1114</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1114-C.pdf">مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1114-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1115</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1115-C.pdf">الهیات و معارف‌ اسلامی - فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌)</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1115-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1116</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1116-C.pdf">مجموعه فلسفه‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1116-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1117</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1117-A.pdf">مجموعه‌ علوم‌ تربیتی 1‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1117-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1118</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1118-C.pdf">مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌2</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1118-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1119</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1119-B.pdf">علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1119-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1120</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1120-C.pdf">مجموعه‌ زبان‌ فرانسه</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1120-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1121</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1121-C.pdf">مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1121-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1122</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1122-A.pdf">مجموعه زبان‌ روسی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1122-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1123</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1123-B.pdf">مجموعه علوم تربیتی 3</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1123-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1124</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1124-A.pdf">مجموعه‌ زبان‌ آلمانی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1124-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1125</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1125-B.pdf">مجموعه مدیریت جهـانگردی </a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1125-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1126</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1126-C.pdf">مجموعه‌ حقوق‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1126-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1127</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1127-B.pdf">مجموعه ایرانشناسی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1127-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1129</td> <td><span lang="fa"><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1129-B.pdf">زبان و ادبیات اردو</a></span></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1129-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1130</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1130-C.pdf">مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1130-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1132</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1132-B.pdf">باستان‌ شناسی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1132-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1133</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1133-C.pdf">مجموعه‌ روان شناسی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1133-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1134</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1134-C.pdf">حسابداری</a>‌</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1134-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1137</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1137-B.pdf">مجموعه مطالعات‌ زنان</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1137-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1138</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1138-B.pdf">مجموعه علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1138-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1139</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1139-B.pdf">مددکاری‌ اجتماعی ‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1139-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1140</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1140-B.pdf">پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1140-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1142</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1142-C.pdf">مجموعه‌ مدیریت‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1142-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1146</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1146-B.pdf">مجموعه محیط زیست </a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1146-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1148</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1148-C.pdf">مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1148-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1152</td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1152-C.pdf">مجموعه مدرسی معارف اسلامی</a></td> <td><a class="style3" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1152-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> </tbody> </table> <h3>رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه</h3> <table style="width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#99ccff"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1201</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1201-A.pdf">مجموعه‌ زمین‌ شناسی‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1201-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1202</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1202-B.pdf">مجموعه ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1202-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1203</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1203-C.pdf">مجموعه‌ شیمی‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1203-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1204</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1204-C.pdf">مجموعه فیزیک</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1204-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1205</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1205-B.pdf">مجموعه فتونیک</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1205-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1206</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1206-C.pdf">مجموعه زیست شناسی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1206-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1207</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1207-A.pdf">مجموعه‌ آمار</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1207-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1208</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1208-C.pdf">مجموعه‌ ریاضی </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1208-C.htm">کلید سوالات </a></td> </tr> <tr> <td align="center">1208</td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_88/1208%28E%29.pdf">مجموعه‌ ریاضی</a></td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_88/1208%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1209</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1209-B.pdf">علوم‌ کامپیوتر</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1209-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1215</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1215-B.pdf">علوم محیط زیست</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1215-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1216</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1216-B.pdf">مجموعه زیست‌ شناسی دریا</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1216-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1217</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1217-B.pdf">علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ - فیزیک‌دریا</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1217-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1218</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1218-B.pdf">مجموعه تاریخ و فلسفه‌ علم‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1218-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> </tbody> </table> <h3>رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی</h3> <table style="width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#99ccff"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1251</td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_88/1251%28A%29.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر جمعه</a></td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_88/1251%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1251</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1251-C.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ برق </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1251-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1253</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1253-B.pdf">مجموعه ‌مهندسی‌ نفت </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1253-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1255</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1255-B.pdf">‌مجموعه مهندسی پلیمر </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1255-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1256</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1256-B.pdf">مجموعه مهندسی معماری کشتی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1256-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1257</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1257-C.pdf">مهندسی‌ شیمی‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1257-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1258</td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_88/1258%28E%29.pdf">مهندسی ‌شیمی - مخازن‌ هیدروکربوری</a></td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_88/1258%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1259</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1259-C.pdf">مجموعه مهندسی‌ صنایع‌ </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1259-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1260</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1260-A.pdf">مهندسی صنایع‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1260-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1262</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1262-B.pdf">مدیریت در سوانح طبیعی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1262-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1263</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1263-A.pdf">مهندسی ‌عمران - نقشه‌برداری </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1263-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1264</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1264-C.pdf">مجموعه ‌مهندسی ‌عمران</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1264-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1266</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1266-B.pdf">مجموعه دریانوردی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1266-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1267</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1267-C.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1267-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1268</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1268-C.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1268-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1272</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1272-B.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ مواد</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1272-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1273</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1273-B.pdf">مهندسی مـواد - نـانـو مـواد (نانوفناوری)</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1273-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1276</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1276-B.pdf">مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1276-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1277</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1277-C.pdf">مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1277-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1277</td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_88/1277%28C%29.pdf">مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح شنبه</a></td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_88/1277%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1279</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1279-B.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1279-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1283</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1283-A.pdf">مهندسی ‌‌نساجی‌ - تکنولوژی ‌نساجی‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1283-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1284</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1284-A.pdf">مهندسی‌ نساجی - شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1284-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1285</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1285-B.pdf">مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ -&nbsp; داروسازی </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1285-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1286</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1286-B.pdf">مهندسی‌ پلیمر - صنایع‌ رنگ‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1286-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1287</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1287-B.pdf">مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌ </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1287-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1288</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1288-B.pdf">مدیریت‌ نساجی‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1288-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1289</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1289-B.pdf">مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1289-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1290</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1290-B.pdf">مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1290-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1291</td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_88/1291%28B%29.pdf">مهندسی مکاترونیک</a></td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_88/1291%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1292</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1292-B.pdf">مهندسی ایمنی و بازرسی فنی </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1292-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1293</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1293-B.pdf">مهندسی شیمی - بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (<span lang="en-us"> HSE </span>) </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1293-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> </tbody> </table> <h3>رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی</h3> <table style="width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#99ccff"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1301</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1301-C.pdf">مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1301-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1302</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1302-C.pdf">مجموعه مهندسی کشاورزی آب </a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1302-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1303</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1303-C.pdf">مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1303-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1304</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1304-A.pdf">مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1304-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1305</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1305-C.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1305-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1306</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1306-C.pdf">مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1306-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1307</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1307-C.pdf">مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1307-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1308</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1308-C.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم خاک</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1308-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1309</td> <td>مجموعه <a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1309-C.pdf">مهندسی کشاورزی دام و طیور</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1309-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1310</td> <td>مجموعه <a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1310-B.pdf">مهندسی تولیدات گیاهی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1310-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1311</td> <td><span lang="fa">مجموعه </span><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1311-C.pdf">مهندس<span lang="fa">ی</span> منابع طبیعی - شیلات</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1311-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1312</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1312-C.pdf">مجموعه مهندسی منابع طبیعی</a><span lang="fa"> - چوب</span></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1312-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1313</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1313-C.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1313-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1314</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1314-B.pdf">مهندسی کشاورزی - حشره‌ شناسی کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1314-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1315</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1315-C.pdf">مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1315-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1317</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1317-C.pdf">مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1317-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1319</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1319-C.pdf">مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1319-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1320</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1320-B.pdf">هواشناسی کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1320-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1321</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1321-C.pdf">مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مدیریت و هم زیستی با بیابان</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1321-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1322</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1322-B.pdf">مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1322-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1323</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1323-B.pdf">مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1323-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1324</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1324-B.pdf">مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1324-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1325</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1325-B.pdf">مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1325-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1326</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1326-B.pdf">مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1326-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1327</td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1327-B.pdf">مدیریت کشاورزی</a></td> <td><a class="style4" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1327-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> </tbody> </table> <h3>رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر</h3> <table style="width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#99ccff"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1350</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1350-B.pdf">برنامه ‌‌ریزی‌ شهری‌ و منطقه‌ای‌ </a><span lang="fa">و مدیریت شهری</span></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1350-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1351</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1351-B.pdf">طراحی‌ شهری </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1351-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1352</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1352-C.pdf">مجموعه معماری</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1352-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1353</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1353-B.pdf">و احیای بناها و بافت های تاریخیمرمت</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1353-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1356</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1356-B.pdf">نمایش عروسکی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1356-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1357</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1357-C.pdf">کارگردانی،‌ سینما، تولید سیما، ادبیات‌ نمایشی </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1357-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1358</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1358-C.pdf">تصویر متحرک (انیمیشین)، ارتباط تصویری،‌ تصویرسازی‌، نقاشی، عکاسی،‌ طراحی‌ صنعتی‌، مرمت اشیا تاریخی </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1358-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1359</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1359-B.pdf">پژوهش‌ هنر، فلسفه هنر، صنایع‌ دستی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1359-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1360</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1360-C.pdf">مجمـوعـه‌ مـوسیـقی‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1360-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1361</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1361-B.pdf">مدیریت‌ پروژه‌ و ساخت، تکنولوژی معماری، انرژی معماری</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1361-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> </tbody> </table> <h3>رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس</h3> <table style="width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr align="center" bgcolor="#99ccff"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1401</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1401-C.pdf">علوم تشریحی </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1401-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1402</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1402-C.pdf">قارچ شناسی پزشکی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1402-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1403</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1403-B.pdf">بیو شیمی بالینی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1403-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1404</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1404-C.pdf">پرستاری</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1404-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1405</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1405-C.pdf">بهداشت محیط</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1405-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1406</td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_88/1406.pdf">بهداشت حرفه ای </a></td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_88/1406.jpg">کلید سوالات</a></td> <td align="center">1407</td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_88/1407.pdf">حشره شناسی پزشکی </a></td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_88/1407.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1408</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1408-C.pdf">فیزیوتراپی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1408-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1409</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1409-B.pdf">ویروس شناسی </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1409-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1411</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1411-B.pdf">ایمنی شناسی پزشکی </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1411-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1413</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1413-C.pdf">انگل شناسی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1413-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1414</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1414-B.pdf">فیزیک پزشکی </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1414-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1415</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1415-C.pdf">آموزش بهداشت </a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1415-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1416</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1416-B.pdf">فیزیولوژی</a>‌</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1416-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1417</td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_88/1417.pdf">آمار زیستی</a></td> <td><a href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_88/1417.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1418</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1418-B.pdf">میکروب شناسی‌</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1418-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1419</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1419-B.pdf">خون شناسی(هماتولوژی)</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1419-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1420</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1420-B.pdf">زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی)</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1420-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1421</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1421-C.pdf">سم شناسی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1421-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1422</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1422-B.pdf">&nbsp;ایمنی صنعتی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1422-B.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1501</td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/soal_90/1501-%20B.pdf">انگل شناسی دامپزشکی</a></td> <td><a class="style2" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/90/pasokh_90/1501-B.htm">کلید سوالات</a></td></tr></tbody></table> text/html 2012-09-04T07:23:47+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد 89 همه رشته ها http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4920 <table dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr align="center" bgcolor="#99ccff"><td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1101</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1101-2014-E.pdf">زبان‌ و ادبیات‌ فارسی ‌ 2014</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1101-2014-E.htm">کلید سوالات 2014</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1101-2015-D.pdf">زبان‌ و ادبیات‌ فارسی ‌ 2015</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1101-2015-D.htm">کلید سوالات 2015</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1102</td> <td style="height: 25px;"><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1102-2006-B.pdf">مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی 2006</a></td> <td style="height: 25px;"><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1102-2006-B.htm">کلید سوالات 2006</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1102-2007-F.pdf">مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی 2007</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1102-2007-F.htm">کلید سوالات 2007</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1103</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1103-3001.pdf">سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1103-3001.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1104</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1104-6003.pdf">مجموعه زبان‌عربی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1104-6003.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1105</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1105-5018-E.pdf">مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1105-5018-E.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1106</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1106-1002-C.pdf">مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1106-1002-C.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1107</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1107-6038.pdf">مجموعه‌ تاریخ</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1107-6038.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1108</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1108-5012-E.pdf">مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی 5012</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1108-5012-E.htm">کلید سوالات 5012</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1108-5013-E.pdf">مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی 5013</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1108-5013-E.htm">کلید سوالات 5013</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" align="center">1110</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1110-3010.pdf">مجموعه‌ زبان‌شناسی 3010</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1110-3010.htm">کلید سوالات 3010</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1110-3011.pdf">مجموعه‌ زبان‌شناسی 3011</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1110-3011.htm">کلید سوالات 3011</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1110-3078.pdf">مجموعه‌ زبان‌شناسی 3078</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1110-3078.htm">کلید سوالات 3078</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1111</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1111-6004-F.pdf">الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1111-6004-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1112</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1112-6005-F.pdf">الهیات و معارف ‌اسلامی‌ - فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1112-6005-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1113</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1113-6006.pdf">الهیات و معارف‌ اسلامی - فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1113-6006.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1114</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1114-6007.pdf">مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی 6007</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1114-6007.htm">کلید سوالات 6007</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1114-6008.pdf">مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی 6008</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1114-6008.htm">کلید سوالات 6008</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1115</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1115-6009.pdf">الهیات و معارف‌ اسلامی - فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1115-6009.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1116</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1116-5016.pdf">مجموعه فلسفه‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1116-5016.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1117</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1117-4007-D.pdf">مجموعه‌ علوم‌ تربیتی 1‌ 4007</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1117-4007-D.htm">کلید سوالات 4007</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1117-4008-D.pdf">مجموعه‌ علوم‌ تربیتی 1‌ 4008</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1117-4008-D.htm">کلید سوالات 4008</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1118</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1118-4009-D.pdf">مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌2</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1118-4009-D.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1119</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1119-3012.pdf">علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1119-3012.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1120</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1120-6034.pdf">مجموعه‌ زبان‌ فرانسه 6034</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1120.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1120-6035.pdf">مجموعه‌ زبان‌ فرانسه 6035</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1120.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1121</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1121-6036-F.pdf">مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی 6036</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1121-6036-F.htm">کلید سوالات 6036</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1121-6037-F.pdf">مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی 6037</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1121-6037-F.htm">کلید سوالات 6037</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1122</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1122-1003.pdf">مجموعه زبان‌ روسی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1122-1003.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1123</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1123-3028.pdf">مجموعه علوم تربیتی 3</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1123-3028.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1124</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1124-1004.pdf">مجموعه‌ زبان‌ آلمانی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1124-1004.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1125</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1125-3002.pdf">مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1125-3002.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" align="center">1126</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1126-2003-F.pdf">مجموعه‌ حقوق ‌ 2003</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1126-2003-F.htm">کلید سوالات 2003</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1126-2004-A.pdf">مجموعه‌ حقوق ‌ 2004</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1126-2004-A.htm">کلید سوالات 2004</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1126-2005-C.pdf">مجموعه‌ حقوق ‌ 2005</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1126-2005-C.htm">کلید سوالات 2005</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1127</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1127-3013.pdf">مجموعه ایرانشناسی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1127-3013.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1129</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1129-3014.pdf">زبان و ادبیات اردو</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1129-3014.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" align="center">1130</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1130-2008-B.pdf">مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل 2008</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1130-2008-B.htm">کلید سوالات 2008</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1130-2009-C.pdf">مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل 2009</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1130-2009-C.htm">کلید سوالات 2009</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1130-2010-F.pdf">مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل 2010</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1130-2010-F.htm">کلید سوالات 2010</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1131</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1131-3007.pdf">مطالعات جهان 3007</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1131-3007.htm">کلید سوالات 3007</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1131-3008.pdf">مطالعات جهان 3008</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1131-3008.htm">کلید سوالات 3008</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1132</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1132-4001.pdf">باستان‌ شناسی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1132-4001.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" align="center">1133</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1133-4011-D.pdf">مجموعه‌ روانشناسی 4011</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1133-4011-D.htm">کلید سوالات 4011</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1133-4012-D.pdf">مجموعه‌ روانشناسی 4012</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1133-4012-D.htm">کلید سوالات 4012</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1133-4013-D.pdf">مجموعه‌ روانشناسی 4013</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1133-4013-D.htm">کلید سوالات 4013</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1134</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1134-1010-C.pdf">حسابداری 1010</a>‌</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1134-1010-C.htm">کلید سوالات 1010</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1134-1011-E.pdf">حسابداری 1011</a>‌</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1134-1011-E.htm">کلید سوالات 1011</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1137</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1137-3004.pdf">مجموعه مطالعات‌ زنان</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1137-3004.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1138</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1138-3005.pdf">علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1138-3005.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1139</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1139-3006.pdf">مددکاری‌ اجتماعی ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1139-3006.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1140</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1140-3015.pdf">پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1140-3015.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" align="center">1142</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1142-1007-E.pdf">مجموعه‌ مدیریت ‌ 1007</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1142-1007-E.htm">کلید سوالات 1007</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1142-1008-A.pdf">مجموعه‌ مدیریت ‌ 1008</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1142-1008-A.htm">کلید سوالات 1008</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1142-1009-E.pdf">مجموعه‌ مدیریت ‌ 1009</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1142-1009-E.htm">کلید سوالات 1009</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1146</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1146-3016.pdf">برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست 3016</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1146.htm">کلید سوالات 3016</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1146-3017.pdf">برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست 3017</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1146.htm">کلید سوالات 3017</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1148</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1148-3075-D.pdf">مجموعه مدیـریت‌ اجرایی ‌ 3075</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1148-3075-D.htm">کلید سوالات 3075</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1148-3076-A.pdf">مجموعه مدیـریت‌ اجرایی ‌ 3076</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1148-3076-A.htm">کلید سوالات 3076</a></td></tr></tbody></table><br><h3 style="background-color: #ffffff; font-size: 14px;">رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی</h3> <table style="text-align: justify; background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 14px; font-weight: normal; width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr align="center" bgcolor="#99ccff"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" align="center">1251</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1251-4002-D.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر پنج شنبه 4002</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1251-4003-D.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر پنج شنبه 4003</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1251-5001-E.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ برق صبح جمعه 5001</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1251-5001-E.htm">کلید سوالات 5001</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1251-5002-E.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ برق صبح جمعه 5002</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1251-5002-E.htm">کلید سوالات 5002</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1253</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1253-3031.pdf">مجموعه ‌مهندسی‌ نفت 3031</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1253-3031.htm">کلید سوالات 3031</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1253-3032.pdf">مجموعه ‌مهندسی‌ نفت 3032</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1253-3032.htm">کلید سوالات 3032</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1255</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1255-3071.pdf">‌مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1255-3071.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1256</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1256-3033.pdf">مجموعه مهندسی معماری کشتی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1256-3033.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1257</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1257-5017-E.pdf">مهندسی‌ شیمی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1257-5017.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1259</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1259-5014-E.pdf">مهندسی‌ صنایع‌ - مهندسی‌ صنایع‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1259-5014.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1260</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1260-3050-A.pdf">مهندسی صنایع ‌ 3050</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1260-3050-A.htm">کلید سوالات 3050</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1260-3051-E.pdf">مهندسی صنایع ‌ 3051</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1260-3051-E.htm">کلید سوالات 3051</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1262</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1262-3034.pdf">مدیریت در سوانح طبیعی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1262-3034.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1263</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1263-2011.pdf">مهندسی ‌عمران - نقشه‌برداری</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1263-2011.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1264</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1264-2016-F.pdf">مجموعه ‌مهندسی ‌عمران</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1264-2016-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1266</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1266-3018.pdf">مجموعه دریانوردی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1266-3018.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1267</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1267-1006-F.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1267-1006-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" align="center">1268</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1268-6041.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ معدن ‌ 6041</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1268-6041.htm">کلید سوالات 6041</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1268-6042.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ معدن ‌ 6042</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1268-6042.htm">کلید سوالات 6042</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1268-6043.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ معدن ‌ 6043</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1268-6043.htm">کلید سوالات 6043</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1272</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1272-4004.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ مواد</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1272-4004.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1273</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1273-3056.pdf">مهندسی مـواد - نـانـو مـواد (نانوفناوری)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1273-3056.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1276</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1276-3057-A.pdf">مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1276-3057-A.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="4" align="center">1277</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1277-4005-D.pdf">مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر عصر پنج شنبه 4005</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1277-4005-D.htm">کلید سوالات 4005</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1277-4006-D.pdf">مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر عصر پنج شنبه 4006</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1277-4006-D.htm">کلید سوالات 4006</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1277-5003-E.pdf">مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح جمعه 5003</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1277-5003-E.htm">کلید سوالات 5003</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1277-5004-E.pdf">مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح جمعه 5004</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1277-5004-E.htm">کلید سوالات 5004</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1279</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1279-3061.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1279-3061.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1283</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1283-2012.pdf">مهندسی ‌‌نساجی‌ - تکنولوژی ‌نساجی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1283-2012.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1284</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1284-2013.pdf">مهندسی‌ نساجی - شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1284-2013.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1285</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1285-3067.pdf">مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ - مهندسی داروسازی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1285-3067.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1286</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1286-3062.pdf">مهندسی‌ پلیمر - صنایع‌ رنگ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1286-3062.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1288</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1288-3035.pdf">مدیریت‌ نساجی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1288-3035.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1289</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1289-3058.pdf">مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1289-3058.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1290</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1290-3065.pdf">مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1290-3065.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1292</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1292-3059.pdf">مهندسی ایمنی و بازرسی فنی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1292-3059.htm">کلید سوالات</a></td></tr></tbody></table><table dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr align="center" bgcolor="#99ccff"><td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1301</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1301-6012.pdf">مهندسی منابع طبیعی 6012</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1301-6012.htm">کلید سوالات 6012</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1301-6013.pdf">مهندسی منابع طبیعی 6013</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1301-6013.htm">کلید سوالات 6013</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1302</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1302-6014.pdf">مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) 6014</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1302-6014.htm">کلید سوالات 6014</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1302-6015.pdf">مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب) 6015</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1302-6015.htm">کلید سوالات 6015</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1303</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1303-6017-F.pdf">مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1303-6017.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1304</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1304-6018.pdf">مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1304-6018.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1305</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1305-6019.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1305-6019.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1306</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1306-6020.pdf">مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1306-6020.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1307</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1307-6021.pdf">مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1307-6021.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1308</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1308-6022.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم خاک</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1308-6022.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1309</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1309-6023.pdf">مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1309-6023.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1310</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1310-3036.pdf">مهندسی تولیدات گیاهی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1310-3036.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1311</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1311-6024.pdf">مهندس منابع طبیعی - شیلات</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1311-6024.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" align="center">1312</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1312-6025.pdf">مجموعه مهندسی منابع طبیعی 6025</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1312-6025.htm">کلید سوالات 6025</a></td> </tr> <tr> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1312-6026.pdf">مجموعه مهندسی منابع طبیعی 6026</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1312-6026.htm">کلید سوالات 6026</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1313</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1313-6027-F.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1313-6027-F.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1314</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1314-3037.pdf">مهندسی کشاورزی - حشره‌ شناسی کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1314-3037.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1315</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1315-6028.pdf">مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1315-6028.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1317</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1317-6029.pdf">مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1317-6029.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1319</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1319-6030.pdf">مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1319-6030.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1320</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1320-3038.pdf">هواشناسی کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1320-3038.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1321</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1321-6031.pdf">مهندسی ‌منابع‌ طببیعی - مدیریت مناطق بیابانی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1321-6031.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1322</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1322-3039.pdf">مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1322-3039.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1323</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1323-3040.pdf">مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1323-3040.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1324</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1324-3041.pdf">مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1324-3041.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1325</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1325-3042.pdf">مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1325-3042.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1326</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1326-3043.pdf">مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1326-3043.htm">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1327</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/soal_89/1327-3044.pdf">مدیریت کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/89/pasokh_89/1327-3044.htm">کلید سوالات</a></td></tr></tbody></table> text/html 2012-09-04T07:22:40+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد 88 همه رشته ها http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4919 <table style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 14px; width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr align="center" bgcolor="#99ccff"><td align="center" width="20%"><p>&nbsp;</p> <p>کد رشته امتحانی</p> </td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%"> <p>برای دانلود سوالات ارشد به قسمت پایین مراجعه کنید<br>رمز فایل ها :<br>www.jozve118.persianblog.ir</p> <p>&nbsp;</p> <p>نام رشته امتحانی</p> <h1><span style="font-size: medium; color: #0000ff;"><em><strong><span style="color: #ff6600;">جزوات ارشد</span>+پارسه+ ماهان+ سنجش</strong></em></span><br><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>ارسال به سراسر ایران 1 روزه و تهران نیم ساعته</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>پاسخگوی شما 8 صبح تا 12 شب حتی روز تعطیل</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small; color: #ff0000;"><em><strong>&nbsp;09109204767&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #0000ff;">شماره تماس </span></strong></em></span><br><span style="font-size: x-small; color: #ff0000;"><em><strong>09197566054</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مهندسی مکانیک تمامی گرایش ها -&gt; پارسه</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مهندسی عمران -&gt; پارسه و&nbsp; ماهان </strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مهندسی مواد -&gt; پارسه جزوات ارشد</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مهندسی صنایع تمامی گرایش -&gt; پارسه جزوات ارشد</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد&nbsp; جزوات ارشد مگاترونیک -&gt;پارسه </strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مهندسی کامپیوتر تمامی گرایش ها -&gt; پارسه و سنجش تکمیلی </strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مهندسی شیمی-&gt; پارسه</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مهندسی معماری -&gt;پارسه و سنجش تکمیلی </strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مهندسی برق تمامی گرایش ها -&gt; پارسه و سنجش تکمیلی و </strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مهندسی کامپیوتر پیام نور</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد صنایع غذایی -&gt;پارسه</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مدیریت بازرگانی -&gt; پارسه و سنجش تکمیلی و ماهان </strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مدیریت صنعتی -&gt; پارسه و سنجش تکمیلی و ماهان</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مدیرت مالی -&gt; پارسه و سنجش تکمیلی و ماهان </strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مدیریت کار آفرینی -&gt; پارسه و سنجش تکمیلی و ماهان </strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مدیریت فناوری اطلاعات -&gt; پارسه و سنجش تکمیلی و ماهان </strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مدیریت اجرایی -&gt; پارسه و&nbsp; ماهان و</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مدیریت MBA-&gt; پارسه و ماهان و</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد ادبیات -&gt; ماهان </strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد علوم اقتصاد و اقتصاد -&gt; پارسه</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد حسابداری -&gt; پارسه و ماهان و سنجش تکمیلی </strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد ریاضی محض -&gt; ماهان</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد ریاضی کاربردی -&gt; ماهان)</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مدیریت تکنولوژی -&gt; سنجش تکمیلی</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد حقوق خصوصی -&gt; سنجش تکمیلی و ماهان</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد حقوق بین الملل -&gt; سنجش تکمیلی و ماهان</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد حقوق جزا و جرم شناسی -&gt; سنجش تکمیلی و ماهان</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد علوم تربیتی 1و 2 -&gt;سنجش تکمیلی و پارسه</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد شیمی تمامی گرایش -&gt; پارسه و ماهان</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد روانشناسی بالینی و عمومی و روانسجی&nbsp; -&gt; پارسه و ماهان و سنجش تکمیلی &nbsp;</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد علوم اجتماعی -&gt; سنجش تکمیلی</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد اموزش زبان -&gt;پارسه و ماهان</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد مترجمی زبان-&gt; پارسه و ماهان</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل-&gt; سنجش تکمیلی</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد تربیت بدنی -&gt; سنجش تکمیلی</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>جزوات ارشد برنامه ریزی -&gt; پارسه</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>مهندسی کامپیوتر کاردانی به کارشناسی -&gt; پارسه و ماهان</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>مهندسی برق کاردانی به کارشناسی -&gt; پارسه</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>مهندسی معماری کاردانی به کارشناسی -&gt;پارسه</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>مهندسی عمران کاردانی به کارشناسی -&gt;پارسه</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>و رشته های دیگری</strong></em></span><br><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>&nbsp;...</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>ارسال به سراسر ایران 1 روزه و تهران نیم ساعته</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>پاسخگوی شما 8 صبح تا 12 شب حتی روز تعطیل</strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>&nbsp;09109204767&nbsp;&nbsp;&nbsp; شماره تماس </strong></em></span><br><span style="font-size: x-small;"><em><strong>09197566054</strong></em></span></h1> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1101</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1101%28A%29.pdf">زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1101%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1102</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1102%28A%29.pdf">مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1102%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1103</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1103%28A%29.pdf">سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1103%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1104</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1104%28A%29.pdf">مجموعه زبان‌عربی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1104%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1105</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1105%28B%29.pdf">مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1105%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1106</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1106%28A%29.pdf">مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1106%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1107</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1107%28B%29.pdf">مجموعه‌ تاریخ</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1107%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1108</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1108%28B%29.pdf">مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1108%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1109</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1109%28B%29.pdf">فرهنگ ‌و زبانهای‌ باستانی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1109%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1110</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1110%28C%29.pdf">مجموعه‌ زبان‌شناسی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1110%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1111</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1111%28D%29.pdf">الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1111%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1112</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1112%28E%29.pdf">الهیات و معارف ‌اسلامی‌ - فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1112%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1113</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1113%28C%29.pdf">الهیات و معارف‌ اسلامی - فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1113%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1114</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1114%28D%29.pdf">مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1114%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1115</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1115%28E%29.pdf">الهیات و معارف‌ اسلامی - فقه شافعی (فقط برای اهل‌ تسنن‌)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1115%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1116</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1116%28C%29.pdf">مجموعه فلسفه‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1116%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1117</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1117%28A%29.pdf">مجموعه‌ علوم‌ تربیتی 1‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1117%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1118</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1118%28B%29.pdf">مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌2</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1118%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1119</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1119%28D%29.pdf">علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1119%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1120</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1120%28A%29.pdf">مجموعه‌ زبان‌ فرانسه</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1120%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1121</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1121%28B%29.pdf">مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1121%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1122</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1122%28A%29.pdf">مجموعه زبان‌ روسی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1122%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1123</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1123%28A%29.pdf">مجموعه علوم تربیتی 3</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1123%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1124</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1124%28B%29.pdf">مجموعه‌ زبان‌ آلمانی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1124%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1125</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1125%28E%29.pdf">مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1125%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1126</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1126%28B%29.pdf">مجموعه‌ حقوق‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1126%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1127</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1127%28B%29.pdf">مجموعه ایرانشناسی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1127%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1128</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1128%28A%29.pdf">آموزش زبان ژاپنی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1128%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1130</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1130%28C%29.pdf">مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1130%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1132</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1132%28C%29.pdf">باستان‌ شناسی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1132%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1133</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1133%28D%29.pdf">مجموعه‌ روانشناسی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1133%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1134</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1134.pdf">حسابداری</a>‌</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1134.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1137</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1137%28C%29.pdf">مجموعه مطالعات‌ زنان</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1137%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1138</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1138%28D%29.pdf">علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1138%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1139</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1139%28D%29.pdf">مددکاری‌ اجتماعی ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1139%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1140</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1140%28E%29.pdf">پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1140%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1142</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1142%28C%29.pdf">مجموعه‌ مدیریت‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1142%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1146</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1146%28C%29.pdf">برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1146%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1148</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1148%28D%29.pdf">مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1148%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> </tbody> </table> <h3 style="text-align: center; background-color: #ffffff; font-family: Arial; font-size: 14px;">رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه</h3><h3 style="text-align: center; background-color: #ffffff; font-family: Arial; font-size: 14px;">رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی</h3> <table style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 14px; width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#99ccff"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1251</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1251%28A%29.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ برق عصر جمعه</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1251%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1251</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1251%28E%29.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ برق صبح شنبه</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1251%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1253</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1253%28B%29.pdf">مجموعه ‌مهندسی‌ نفت</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1253%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1255</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1255%28C%29.pdf">‌مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1255%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1256</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1256%28D%29.pdf">مجموعه مهندسی معماری کشتی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1256%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1257</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1257%28A%29.pdf">مهندسی‌ شیمی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1257%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1258</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1258%28E%29.pdf">مهندسی ‌شیمی - مخازن‌ هیدروکربوری</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1258%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1259</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1259%28B%29.pdf">مهندسی‌ صنایع‌ - مهندسی‌ صنایع‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1259%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1260</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1260%28A%29.pdf">مهندسی صنایع‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1260%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1262</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1262%28B%29.pdf">مدیریت در سوانح طبیعی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1262%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1263</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1263%28A%29.pdf">مهندسی ‌عمران - نقشه‌برداری</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1263%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1264</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1264%28B%29.pdf">مجموعه ‌مهندسی ‌عمران</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1264%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1267</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1267%28C%29.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1267%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1268</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1268%28E%29.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1268%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1272</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1272%28C%29.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ مواد</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1272%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1273</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1273%28D%29.pdf">مهندسی مـواد - نـانـو مـواد (نانوفناوری)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1273%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1276</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1276%28C%29.pdf">مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1276%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1277</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1277%28B%29.pdf">مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر عصر جمعه</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1277%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1277</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1277%28C%29.pdf">مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر صبح شنبه</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1277%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1279</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1279%28E%29.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1279%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1283</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1283%28B%29.pdf">مهندسی ‌‌نساجی‌ - تکنولوژی ‌نساجی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1283%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1284</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1284%28C%29.pdf">مهندسی‌ نساجی - شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1284%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1285</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1285%28A%29.pdf">مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ - مهندسی داروسازی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1285%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1286</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1286%28B%29.pdf">مهندسی‌ پلیمر - صنایع‌ رنگ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1286%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1287</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1287%28C%29.pdf">مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1287%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1288</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1288%28D%29.pdf">مدیریت‌ نساجی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1288%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1289</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1289%28E%29.pdf">مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1289%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1290</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1290%28A%29.pdf">مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1290%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1291</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1291%28B%29.pdf">مهندسی مکاترونیک</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1291%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1292</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1292%28C%29.pdf">مهندسی ایمنی و بازرسی فنی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1292%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> </tbody> </table> <h3 style="text-align: center; background-color: #ffffff; font-family: Arial; font-size: 14px;">رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی</h3> <table style="background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 14px; width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr align="center" bgcolor="#99ccff"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1301</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1301%28A%29.pdf">مهندسی منابع طبیعی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1301%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1302</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1302%28B%29.pdf">مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1302%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1303</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1303%28C%29.pdf">مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1303%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1304</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1304%28D%29.pdf">مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1304%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1305</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1305%28E%29.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1305%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1306</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1306%28A%29.pdf">مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1306%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1307</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1307%28B%29.pdf">مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1307%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1308</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1308%28C%29.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم خاک</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1308%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1309</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1309%28D%29.pdf">مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1309%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1310</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1310%28E%29.pdf">مهندسی تولیدات گیاهی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1310%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1311</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1311%28B%29.pdf">مهندس منابع طبیعی - شیلات</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1311%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1312</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1312%28E%29.pdf">مجموعه مهندسی منابع طبیعی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1312%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1313</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1313%28A%29.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1313%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1314</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1314%28A%29.pdf">مهندسی کشاورزی - حشره‌ شناسی کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1314%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1315</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1315%28B%29.pdf">مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1315%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1317</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1317%28C%29.pdf">مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1317%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1319</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1319%28D%29.pdf">مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1319%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1320</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1320%28B%29.pdf">هواشناسی کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1320%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1321</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1321%28E%29.pdf">مهندسی ‌منابع‌ طببیعی - مدیریت مناطق بیابانی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1321%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1322</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1322%28C%29.pdf">مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1322%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1323</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1323%28D%29.pdf">مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1323%28D%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1324</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1324%28E%29.pdf">مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1324%28E%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1325</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1325%28A%29.pdf">مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1325%28A%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1326</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1326%28B%29.pdf">مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1326%28B%29.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1327</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/soal_88/1327%28C%29.pdf">مدیریت کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/88/pasokh_88/1327%28C%29.jpg">کلید سوالات</a></td></tr></tbody></table> text/html 2012-09-04T07:21:27+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 دانلود سوالات و پاسخ تشریحی ارشد 87 همه رشته ها http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4918 <h3 style="background-color: #ffffff; font-size: 14px;">رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی</h3> <table style="text-align: justify; background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 14px; font-weight: normal; width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr align="center" bgcolor="#99ccff"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1101</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1101.pdf">زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1101.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1102</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1102.pdf">مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1102.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1103</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1103.pdf">سنجش‌ازدورو سیستم اطلاعات ‌جغرافیایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1103.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1104</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1104.pdf">مجموعه زبان‌عربی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1104.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1105</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1105.pdf">مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1105.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1106</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1106.pdf">مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1106.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1107</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1107.pdf">مجموعه‌ تاریخ</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1107.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1108</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1108.pdf">مجموعه‌ علوم‌ اجتماعی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1108.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1109</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1109.pdf">فرهنگ ‌و زبانهای‌ باستانی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1109.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1110</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1110.pdf">مجموعه‌ زبان‌شناسی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1110.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1111</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1111.pdf">الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌وحدیث‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1111.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1112</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1112.pdf">الهیات و معارف ‌اسلامی‌ - فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1112.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1113</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1113.pdf">الهیات و معارف‌ اسلامی - فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1113.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1114</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1114.pdf">مـجموعـه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1114.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1116</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1116.pdf">مجموعه فلسفه‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1116.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1117</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1117.pdf">مجموعه‌ علوم‌ تربیتی 1‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1117.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1118</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1118.pdf">مجمـوعـه علـوم‌ تربیتی ‌2</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1118.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1119</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1119.pdf">علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1119.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1120</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1120.pdf">مجموعه‌ زبان‌ فرانسه</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1120.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1121</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1121.pdf">مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1121.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1122</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1122.pdf">مجموعه زبان‌ روسی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1122.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1123</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1123.pdf">مجموعه علوم تربیتی 3</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1123.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1124</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1124.pdf">مجموعه‌ زبان‌ آلمانی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1124.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1125</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1125.pdf">مدیریت جهـانگردی بازاریابی جهانگردی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1125.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1126</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1126.pdf">مجموعه‌ حقوق‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1126.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1127</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1127.pdf">مجموعه ایرانشناسی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1127.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1130</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1130.pdf">مجموعـه ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1130.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1132</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1132.pdf">باستان‌ شناسی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1132.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1133</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1133.pdf">مجموعه‌ روانشناسی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1133.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1134</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1134.pdf">حسابداری</a>‌</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1134.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1137</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1137.pdf">مجموعه مطالعات‌ زنان</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1137.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1138</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1138.pdf">علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1138.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1139</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1139.pdf">مددکاری‌ اجتماعی ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1139.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1140</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1140.pdf">پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1140.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1142</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1142.pdf">مجموعه‌ مدیریت‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1142.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1146</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1146.pdf">برنامه ‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1146.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1148</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1148.pdf">مجموعه مدیـریت‌ اجرایی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1148.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1152</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1152.pdf">مجموعه مدرسی و معارف اسلامی&nbsp; - (طلاب و فضلای حوزه علمیه)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1152.jpg">کلید سوالات</a></td></tr></tbody></table><br><h3 style="background-color: #ffffff; font-size: 14px;">رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی</h3> <table style="text-align: justify; background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 14px; font-weight: normal; width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr align="center" bgcolor="#99ccff"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1251</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1251.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ برق</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1251.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1253</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1253.pdf">مجموعه ‌مهندسی‌ نفت</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1253.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1255</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1255.pdf">‌مهندسی پلیمر ـ صنایع پلیمر</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1255.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1256</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1256.pdf">مجموعه مهندسی معماری کشتی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1256.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1257</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1257.pdf">مهندسی‌ شیمی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1257.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1258</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1258.pdf">مهندسی ‌شیمی - مخازن‌ هیدروکربوری</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1258.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1259</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1259.pdf">مهندسی‌ صنایع‌ - مهندسی‌ صنایع‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1259.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1260</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1260.pdf">مهندسی صنایع‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1260.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1262</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1262.pdf">مدیریت در سوانح طبیعی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1262.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1263</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1263.pdf">مهندسی ‌عمران - نقشه‌برداری</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1263.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1264</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1264.pdf">مجموعه ‌مهندسی ‌عمران</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1264.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1267</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1267.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ مکانیک‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1267.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1268</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1268.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ معدن‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1268.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1272</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1272.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ مواد</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1272.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1273</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1273.pdf">مهندسی مـواد - نـانـو مـواد (نانوفناوری)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1273.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1276</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1276.pdf">مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1276.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1277</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1277.pdf">مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1277.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1279</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1279.pdf">مجموعه‌ مهندسی‌ هوا فضا</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1279.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1283</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1283.pdf">مهندسی ‌‌نساجی‌ - تکنولوژی ‌نساجی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1283.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1284</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1284.pdf">مهندسی‌ نساجی - شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1284.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1285</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1285.pdf">مهندسی‌ شیمی ‌- بیوتکنولوژی‌ - مهندسی داروسازی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1285.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1286</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1286.pdf">مهندسی‌ پلیمر - صنایع‌ رنگ‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1286.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1287</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1287.pdf">مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1287.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1288</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1288.pdf">مدیریت‌ نساجی‌</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1288.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1289</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1289.pdf">مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1289.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1290</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1290.pdf">مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1290.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1291</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1291.pdf">مهندسی مکاترونیک</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1291.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1292</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1292.pdf">مهندسی ایمنی و بازرسی فنی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1292.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> </tbody> </table> <h3 style="background-color: #ffffff; font-size: 14px;">رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی</h3> <table style="text-align: justify; background-color: #ffffff; font-family: tahoma; font-size: 14px; font-weight: normal; width: 450px;" dir="rtl" align="center" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr align="center" bgcolor="#99ccff"> <td align="center" width="20%">کد رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="60%">نام رشته امتحانی</td> <td bgcolor="#99ccff" width="20%">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center">1301</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1301.pdf">مهندسی منابع طبیعی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1301.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1302</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1302.pdf">مهندسی کشاورزی (آبیاری، سازه‌های آبی، منابع آب)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1302.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1303</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1303.pdf">مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، زراعت، علوم و تکنولوژی بذر)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1303.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1304</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1304.pdf">مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1304.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1305</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1305.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1305.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1306</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1306.pdf">مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1306.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1307</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1307.pdf">مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1307.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1308</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1308.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم خاک</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1308.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1309</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1309.pdf">مهندسی کشاورزی (علوم دامی، پرورش و تولید طیور)</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1309.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1310</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1310.pdf">مهندسی تولیدات گیاهی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1310.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1311</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1311.pdf">مهندس منابع طبیعی - شیلات</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1311.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1312</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1312.pdf">مجموعه مهندسی منابع طبیعی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1312.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1313</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1313.pdf">مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1313.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1314</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1314.pdf">مهندسی کشاورزی - حشره‌ شناسی کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1314.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1315</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1315.pdf">مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1315.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1317</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1317.pdf">مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1317.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1319</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1319.pdf">مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1319.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1320</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1320.pdf">هواشناسی کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1320.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1321</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1321.pdf">مهندسی ‌منابع‌ طببیعی - مدیریت مناطق بیابانی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1321.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1322</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1322.pdf">مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1322.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1323</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1323.pdf">مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1323.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1324</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1324.pdf">مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1324.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1325</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1325.pdf">مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1325.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1326</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1326.pdf">مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1326.jpg">کلید سوالات</a></td> </tr> <tr> <td align="center">1327</td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/soal_87/1327.pdf">مدیریت کشاورزی</a></td> <td><a class="style2" style="color: black; text-decoration: none;" href="http://www.filehosting.ir/pardazeshpub.com/soal/87/pasokh_87/1327.jpg">کلید سوالات</a></td></tr></tbody></table> text/html 2012-09-01T03:58:10+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 MBA دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4773 <ol id="rso"><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">نمونه <em>سوالات</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21877.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">21 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">نمونه <em>سوالات</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91. <strong>...</strong> <em>دانلود</em> های دانشگاهی · آدرس <em>دانشگاه</em> های <strong>....</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> دفترچه آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_19176.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">31 ژانویه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><em>دانلود</em> دفترچه آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91. <strong>...</strong> اخیر <em>کارشناسی ارشد</em> · نمونه <em>سوالات</em> آزمون های ورودی دوره های مهندسی فناوری <em>ارشد دانشگاه</em> جامع علمی کاربردی 91 <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 · شهریه دوره <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li id="mbb3" class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">انتشار کلید <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد</em></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21814.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">19 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">انتشار کلید <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد</em>. <strong>...</strong> <em>دانلود</em> های دانشگاهی <strong>...</strong> دفترچه <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> جذب اشتغال <em>دانشگاه ازاد</em> امریه بانک بانک کارآفرینی بانک سامان <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div id="mbf3">&nbsp;</div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود سوالات کنکور</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد</em> سالهای گذشته <em>دانشگاه</em> های <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>karshenasiarshad.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود سوالات</em> با فرمت PDF سالهای 88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84، منابع آزمون <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> تمامی <strong>...</strong> سولات <em>کنکور ارشد آزاد</em> <strong>...</strong> <em>سوالات</em> پر فروش آزمون <em>کارشناسی ارشد</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> دفترچه <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> سال 1390 <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.modir.ir/Articles/3094.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود</em> دفترچه <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> سال 1390 رشته مدیریت دولتی - مدیریت دولتی (تشکیلات و روشها - مدیریت سیستم های اطلاعاتی) <strong>...</strong> این فایل شامل 120 سوال <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> سال 1390 <em>دانشگاه آزاد</em> رشته <strong>...</strong> ییارجا و <em>MBA</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li id="mbb6" class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">Modir.ir - منابع <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> مدیریت بازرگانی <em>دانشگاه آزاد</em> <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.modir.ir/arshad/info104a.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">Modir.ir - منابع <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> مدیریت بازرگانی <em>دانشگاه آزاد</em>. <strong>...</strong> مجموعه <em>سوالات</em> طبقه بندی شده <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> تئوریهای مدیریت. داور ونوس و مهرداد پرچ <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> <div id="mbf6">&nbsp;</div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> حسابداری <em>دانشگاه آزاد</em> | <em>دانلود</em> کتاب <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.ghabooli.com/424/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">مجموعه <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت <em>MBA</em> <strong>....</strong> <em>دانلود سوالات کنکور ارشد</em> حسابداری <em>دانشگاه آزاد</em> - تاریخ ارسال : اسفند ۱۲م, ۱۳۸۹. 12,041 بازدید نویسنده : قبولی <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کنکور ارشد</em> سالهای گذشته</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.niazpardaz.com/<strong>دانلود</strong>-رایگان-<strong>سوالات</strong>-...</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span dir="rtl">جهت <em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت کد 1142 و مهندسی <strong>...</strong> فروش کتب وجزوات <em>کنکور ارشد MBA</em>: با توجه به پراکندگی و گوناگونی منابع آزمون <strong>...</strong> <em>ارشد</em> جهت آمادگی داوطلبان آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه</em> های سراسری و <em>آزاد</em> اقدام ب.</span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کنکور</em> - <em>دانلود سوالات</em> و پاسخ تشریحی <em>ارشد</em> مدیریت اجرایی 91 ( <em>MBA</em> )</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>konkur.in/post-1147.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">20 فوریه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> سال 92 همه رشته ها به ایمیل شما ارسال می شود <strong>....</strong> <em>دانلود سوالات</em> و پاسخ آزمون <em>دانشگاه آزاد</em> 91 رشته پزشکی صبح و عصر <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کارشناسی ارشد</em> مدیریت 91-92</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>arshadmodiriat91.blogfa.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت و مدیریت اجرایی-شهری-<em>MBA</em> (آزمون سال 91) <strong>.....</strong> وی اظهار داشت: مرکز آزمون <em>دانشگاه آزاد</em> به داوطلبانی که در <em>کنکور ارشد</em> 91 <strong>...</strong></span></span></div></div></li></ol> text/html 2012-09-01T03:58:10+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 MBA دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4575 <ol id="rso"><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">نمونه <em>سوالات</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21877.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">21 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">نمونه <em>سوالات</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91. <strong>...</strong> <em>دانلود</em> های دانشگاهی · آدرس <em>دانشگاه</em> های <strong>....</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> دفترچه آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_19176.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">31 ژانویه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><em>دانلود</em> دفترچه آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91. <strong>...</strong> اخیر <em>کارشناسی ارشد</em> · نمونه <em>سوالات</em> آزمون های ورودی دوره های مهندسی فناوری <em>ارشد دانشگاه</em> جامع علمی کاربردی 91 <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 · شهریه دوره <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li id="mbb3" class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">انتشار کلید <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد</em></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21814.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">19 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">انتشار کلید <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد</em>. <strong>...</strong> <em>دانلود</em> های دانشگاهی <strong>...</strong> دفترچه <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> جذب اشتغال <em>دانشگاه ازاد</em> امریه بانک بانک کارآفرینی بانک سامان <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div id="mbf3">&nbsp;</div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود سوالات کنکور</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد</em> سالهای گذشته <em>دانشگاه</em> های <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>karshenasiarshad.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود سوالات</em> با فرمت PDF سالهای 88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84، منابع آزمون <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> تمامی <strong>...</strong> سولات <em>کنکور ارشد آزاد</em> <strong>...</strong> <em>سوالات</em> پر فروش آزمون <em>کارشناسی ارشد</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> دفترچه <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> سال 1390 <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.modir.ir/Articles/3094.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود</em> دفترچه <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> سال 1390 رشته مدیریت دولتی - مدیریت دولتی (تشکیلات و روشها - مدیریت سیستم های اطلاعاتی) <strong>...</strong> این فایل شامل 120 سوال <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> سال 1390 <em>دانشگاه آزاد</em> رشته <strong>...</strong> ییارجا و <em>MBA</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li id="mbb6" class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">Modir.ir - منابع <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> مدیریت بازرگانی <em>دانشگاه آزاد</em> <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.modir.ir/arshad/info104a.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">Modir.ir - منابع <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> مدیریت بازرگانی <em>دانشگاه آزاد</em>. <strong>...</strong> مجموعه <em>سوالات</em> طبقه بندی شده <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> تئوریهای مدیریت. داور ونوس و مهرداد پرچ <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> <div id="mbf6">&nbsp;</div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> حسابداری <em>دانشگاه آزاد</em> | <em>دانلود</em> کتاب <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.ghabooli.com/424/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">مجموعه <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت <em>MBA</em> <strong>....</strong> <em>دانلود سوالات کنکور ارشد</em> حسابداری <em>دانشگاه آزاد</em> - تاریخ ارسال : اسفند ۱۲م, ۱۳۸۹. 12,041 بازدید نویسنده : قبولی <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کنکور ارشد</em> سالهای گذشته</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.niazpardaz.com/<strong>دانلود</strong>-رایگان-<strong>سوالات</strong>-...</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span dir="rtl">جهت <em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت کد 1142 و مهندسی <strong>...</strong> فروش کتب وجزوات <em>کنکور ارشد MBA</em>: با توجه به پراکندگی و گوناگونی منابع آزمون <strong>...</strong> <em>ارشد</em> جهت آمادگی داوطلبان آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه</em> های سراسری و <em>آزاد</em> اقدام ب.</span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کنکور</em> - <em>دانلود سوالات</em> و پاسخ تشریحی <em>ارشد</em> مدیریت اجرایی 91 ( <em>MBA</em> )</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>konkur.in/post-1147.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">20 فوریه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> سال 92 همه رشته ها به ایمیل شما ارسال می شود <strong>....</strong> <em>دانلود سوالات</em> و پاسخ آزمون <em>دانشگاه آزاد</em> 91 رشته پزشکی صبح و عصر <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کارشناسی ارشد</em> مدیریت 91-92</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>arshadmodiriat91.blogfa.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت و مدیریت اجرایی-شهری-<em>MBA</em> (آزمون سال 91) <strong>.....</strong> وی اظهار داشت: مرکز آزمون <em>دانشگاه آزاد</em> به داوطلبانی که در <em>کنکور ارشد</em> 91 <strong>...</strong></span></span></div></div></li></ol> text/html 2012-09-01T03:58:10+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 MBA دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4385 <ol id="rso"><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">نمونه <em>سوالات</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21877.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">21 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">نمونه <em>سوالات</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91. <strong>...</strong> <em>دانلود</em> های دانشگاهی · آدرس <em>دانشگاه</em> های <strong>....</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> دفترچه آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_19176.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">31 ژانویه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><em>دانلود</em> دفترچه آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91. <strong>...</strong> اخیر <em>کارشناسی ارشد</em> · نمونه <em>سوالات</em> آزمون های ورودی دوره های مهندسی فناوری <em>ارشد دانشگاه</em> جامع علمی کاربردی 91 <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 · شهریه دوره <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li id="mbb3" class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">انتشار کلید <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد</em></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21814.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">19 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">انتشار کلید <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد</em>. <strong>...</strong> <em>دانلود</em> های دانشگاهی <strong>...</strong> دفترچه <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> جذب اشتغال <em>دانشگاه ازاد</em> امریه بانک بانک کارآفرینی بانک سامان <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div id="mbf3">&nbsp;</div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود سوالات کنکور</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد</em> سالهای گذشته <em>دانشگاه</em> های <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>karshenasiarshad.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود سوالات</em> با فرمت PDF سالهای 88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84، منابع آزمون <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> تمامی <strong>...</strong> سولات <em>کنکور ارشد آزاد</em> <strong>...</strong> <em>سوالات</em> پر فروش آزمون <em>کارشناسی ارشد</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> دفترچه <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> سال 1390 <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.modir.ir/Articles/3094.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود</em> دفترچه <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> سال 1390 رشته مدیریت دولتی - مدیریت دولتی (تشکیلات و روشها - مدیریت سیستم های اطلاعاتی) <strong>...</strong> این فایل شامل 120 سوال <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> سال 1390 <em>دانشگاه آزاد</em> رشته <strong>...</strong> ییارجا و <em>MBA</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li id="mbb6" class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">Modir.ir - منابع <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> مدیریت بازرگانی <em>دانشگاه آزاد</em> <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.modir.ir/arshad/info104a.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">Modir.ir - منابع <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> مدیریت بازرگانی <em>دانشگاه آزاد</em>. <strong>...</strong> مجموعه <em>سوالات</em> طبقه بندی شده <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> تئوریهای مدیریت. داور ونوس و مهرداد پرچ <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> <div id="mbf6">&nbsp;</div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> حسابداری <em>دانشگاه آزاد</em> | <em>دانلود</em> کتاب <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.ghabooli.com/424/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">مجموعه <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت <em>MBA</em> <strong>....</strong> <em>دانلود سوالات کنکور ارشد</em> حسابداری <em>دانشگاه آزاد</em> - تاریخ ارسال : اسفند ۱۲م, ۱۳۸۹. 12,041 بازدید نویسنده : قبولی <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کنکور ارشد</em> سالهای گذشته</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.niazpardaz.com/<strong>دانلود</strong>-رایگان-<strong>سوالات</strong>-...</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span dir="rtl">جهت <em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت کد 1142 و مهندسی <strong>...</strong> فروش کتب وجزوات <em>کنکور ارشد MBA</em>: با توجه به پراکندگی و گوناگونی منابع آزمون <strong>...</strong> <em>ارشد</em> جهت آمادگی داوطلبان آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه</em> های سراسری و <em>آزاد</em> اقدام ب.</span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کنکور</em> - <em>دانلود سوالات</em> و پاسخ تشریحی <em>ارشد</em> مدیریت اجرایی 91 ( <em>MBA</em> )</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>konkur.in/post-1147.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">20 فوریه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> سال 92 همه رشته ها به ایمیل شما ارسال می شود <strong>....</strong> <em>دانلود سوالات</em> و پاسخ آزمون <em>دانشگاه آزاد</em> 91 رشته پزشکی صبح و عصر <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کارشناسی ارشد</em> مدیریت 91-92</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>arshadmodiriat91.blogfa.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت و مدیریت اجرایی-شهری-<em>MBA</em> (آزمون سال 91) <strong>.....</strong> وی اظهار داشت: مرکز آزمون <em>دانشگاه آزاد</em> به داوطلبانی که در <em>کنکور ارشد</em> 91 <strong>...</strong></span></span></div></div></li></ol> text/html 2012-09-01T03:58:10+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 MBA دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4203 <ol id="rso"><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">نمونه <em>سوالات</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21877.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">21 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">نمونه <em>سوالات</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91. <strong>...</strong> <em>دانلود</em> های دانشگاهی · آدرس <em>دانشگاه</em> های <strong>....</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> دفترچه آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_19176.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">31 ژانویه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><em>دانلود</em> دفترچه آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91. <strong>...</strong> اخیر <em>کارشناسی ارشد</em> · نمونه <em>سوالات</em> آزمون های ورودی دوره های مهندسی فناوری <em>ارشد دانشگاه</em> جامع علمی کاربردی 91 <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 · شهریه دوره <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li id="mbb3" class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">انتشار کلید <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد</em></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21814.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">19 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">انتشار کلید <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد</em>. <strong>...</strong> <em>دانلود</em> های دانشگاهی <strong>...</strong> دفترچه <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> جذب اشتغال <em>دانشگاه ازاد</em> امریه بانک بانک کارآفرینی بانک سامان <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div id="mbf3">&nbsp;</div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود سوالات کنکور</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد</em> سالهای گذشته <em>دانشگاه</em> های <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>karshenasiarshad.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود سوالات</em> با فرمت PDF سالهای 88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84، منابع آزمون <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> تمامی <strong>...</strong> سولات <em>کنکور ارشد آزاد</em> <strong>...</strong> <em>سوالات</em> پر فروش آزمون <em>کارشناسی ارشد</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> دفترچه <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> سال 1390 <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.modir.ir/Articles/3094.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود</em> دفترچه <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> سال 1390 رشته مدیریت دولتی - مدیریت دولتی (تشکیلات و روشها - مدیریت سیستم های اطلاعاتی) <strong>...</strong> این فایل شامل 120 سوال <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> سال 1390 <em>دانشگاه آزاد</em> رشته <strong>...</strong> ییارجا و <em>MBA</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li id="mbb6" class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">Modir.ir - منابع <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> مدیریت بازرگانی <em>دانشگاه آزاد</em> <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.modir.ir/arshad/info104a.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">Modir.ir - منابع <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> مدیریت بازرگانی <em>دانشگاه آزاد</em>. <strong>...</strong> مجموعه <em>سوالات</em> طبقه بندی شده <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> تئوریهای مدیریت. داور ونوس و مهرداد پرچ <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> <div id="mbf6">&nbsp;</div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> حسابداری <em>دانشگاه آزاد</em> | <em>دانلود</em> کتاب <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.ghabooli.com/424/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">مجموعه <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت <em>MBA</em> <strong>....</strong> <em>دانلود سوالات کنکور ارشد</em> حسابداری <em>دانشگاه آزاد</em> - تاریخ ارسال : اسفند ۱۲م, ۱۳۸۹. 12,041 بازدید نویسنده : قبولی <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کنکور ارشد</em> سالهای گذشته</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.niazpardaz.com/<strong>دانلود</strong>-رایگان-<strong>سوالات</strong>-...</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span dir="rtl">جهت <em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت کد 1142 و مهندسی <strong>...</strong> فروش کتب وجزوات <em>کنکور ارشد MBA</em>: با توجه به پراکندگی و گوناگونی منابع آزمون <strong>...</strong> <em>ارشد</em> جهت آمادگی داوطلبان آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه</em> های سراسری و <em>آزاد</em> اقدام ب.</span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کنکور</em> - <em>دانلود سوالات</em> و پاسخ تشریحی <em>ارشد</em> مدیریت اجرایی 91 ( <em>MBA</em> )</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>konkur.in/post-1147.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">20 فوریه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> سال 92 همه رشته ها به ایمیل شما ارسال می شود <strong>....</strong> <em>دانلود سوالات</em> و پاسخ آزمون <em>دانشگاه آزاد</em> 91 رشته پزشکی صبح و عصر <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کارشناسی ارشد</em> مدیریت 91-92</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>arshadmodiriat91.blogfa.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت و مدیریت اجرایی-شهری-<em>MBA</em> (آزمون سال 91) <strong>.....</strong> وی اظهار داشت: مرکز آزمون <em>دانشگاه آزاد</em> به داوطلبانی که در <em>کنکور ارشد</em> 91 <strong>...</strong></span></span></div></div></li></ol> text/html 2012-09-01T03:58:10+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 MBA دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4016 <ol id="rso"><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">نمونه <em>سوالات</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21877.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">21 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">نمونه <em>سوالات</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91. <strong>...</strong> <em>دانلود</em> های دانشگاهی · آدرس <em>دانشگاه</em> های <strong>....</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> دفترچه آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_19176.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">31 ژانویه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><em>دانلود</em> دفترچه آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91. <strong>...</strong> اخیر <em>کارشناسی ارشد</em> · نمونه <em>سوالات</em> آزمون های ورودی دوره های مهندسی فناوری <em>ارشد دانشگاه</em> جامع علمی کاربردی 91 <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 · شهریه دوره <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li id="mbb3" class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">انتشار کلید <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد</em></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21814.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">19 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">انتشار کلید <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد</em>. <strong>...</strong> <em>دانلود</em> های دانشگاهی <strong>...</strong> دفترچه <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> جذب اشتغال <em>دانشگاه ازاد</em> امریه بانک بانک کارآفرینی بانک سامان <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div id="mbf3">&nbsp;</div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود سوالات کنکور</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد</em> سالهای گذشته <em>دانشگاه</em> های <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>karshenasiarshad.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود سوالات</em> با فرمت PDF سالهای 88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84، منابع آزمون <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> تمامی <strong>...</strong> سولات <em>کنکور ارشد آزاد</em> <strong>...</strong> <em>سوالات</em> پر فروش آزمون <em>کارشناسی ارشد</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> دفترچه <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> سال 1390 <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.modir.ir/Articles/3094.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود</em> دفترچه <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> سال 1390 رشته مدیریت دولتی - مدیریت دولتی (تشکیلات و روشها - مدیریت سیستم های اطلاعاتی) <strong>...</strong> این فایل شامل 120 سوال <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> سال 1390 <em>دانشگاه آزاد</em> رشته <strong>...</strong> ییارجا و <em>MBA</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li id="mbb6" class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">Modir.ir - منابع <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> مدیریت بازرگانی <em>دانشگاه آزاد</em> <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.modir.ir/arshad/info104a.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">Modir.ir - منابع <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> مدیریت بازرگانی <em>دانشگاه آزاد</em>. <strong>...</strong> مجموعه <em>سوالات</em> طبقه بندی شده <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> تئوریهای مدیریت. داور ونوس و مهرداد پرچ <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> <div id="mbf6">&nbsp;</div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> حسابداری <em>دانشگاه آزاد</em> | <em>دانلود</em> کتاب <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.ghabooli.com/424/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">مجموعه <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت <em>MBA</em> <strong>....</strong> <em>دانلود سوالات کنکور ارشد</em> حسابداری <em>دانشگاه آزاد</em> - تاریخ ارسال : اسفند ۱۲م, ۱۳۸۹. 12,041 بازدید نویسنده : قبولی <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کنکور ارشد</em> سالهای گذشته</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.niazpardaz.com/<strong>دانلود</strong>-رایگان-<strong>سوالات</strong>-...</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span dir="rtl">جهت <em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت کد 1142 و مهندسی <strong>...</strong> فروش کتب وجزوات <em>کنکور ارشد MBA</em>: با توجه به پراکندگی و گوناگونی منابع آزمون <strong>...</strong> <em>ارشد</em> جهت آمادگی داوطلبان آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه</em> های سراسری و <em>آزاد</em> اقدام ب.</span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کنکور</em> - <em>دانلود سوالات</em> و پاسخ تشریحی <em>ارشد</em> مدیریت اجرایی 91 ( <em>MBA</em> )</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>konkur.in/post-1147.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">20 فوریه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> سال 92 همه رشته ها به ایمیل شما ارسال می شود <strong>....</strong> <em>دانلود سوالات</em> و پاسخ آزمون <em>دانشگاه آزاد</em> 91 رشته پزشکی صبح و عصر <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کارشناسی ارشد</em> مدیریت 91-92</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>arshadmodiriat91.blogfa.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت و مدیریت اجرایی-شهری-<em>MBA</em> (آزمون سال 91) <strong>.....</strong> وی اظهار داشت: مرکز آزمون <em>دانشگاه آزاد</em> به داوطلبانی که در <em>کنکور ارشد</em> 91 <strong>...</strong></span></span></div></div></li></ol> text/html 2012-09-01T03:58:10+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 MBA دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد http://jozvedoni.mihanblog.com/post/3846 <ol id="rso"><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">نمونه <em>سوالات</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21877.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">21 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">نمونه <em>سوالات</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91. <strong>...</strong> <em>دانلود</em> های دانشگاهی · آدرس <em>دانشگاه</em> های <strong>....</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> دفترچه آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_19176.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">31 ژانویه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><em>دانلود</em> دفترچه آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> 91. <strong>...</strong> اخیر <em>کارشناسی ارشد</em> · نمونه <em>سوالات</em> آزمون های ورودی دوره های مهندسی فناوری <em>ارشد دانشگاه</em> جامع علمی کاربردی 91 <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 · شهریه دوره <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li id="mbb3" class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">انتشار کلید <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد</em></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21814.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">19 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">انتشار کلید <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد</em>. <strong>...</strong> <em>دانلود</em> های دانشگاهی <strong>...</strong> دفترچه <em>کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> جذب اشتغال <em>دانشگاه ازاد</em> امریه بانک بانک کارآفرینی بانک سامان <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در <em>دانشگاه</em> های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div id="mbf3">&nbsp;</div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود سوالات کنکور</em> آزمون <em>کارشناسی ارشد</em> سالهای گذشته <em>دانشگاه</em> های <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>karshenasiarshad.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود سوالات</em> با فرمت PDF سالهای 88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 84، منابع آزمون <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> تمامی <strong>...</strong> سولات <em>کنکور ارشد آزاد</em> <strong>...</strong> <em>سوالات</em> پر فروش آزمون <em>کارشناسی ارشد</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> دفترچه <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> سال 1390 <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.modir.ir/Articles/3094.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود</em> دفترچه <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد</em> سال 1390 رشته مدیریت دولتی - مدیریت دولتی (تشکیلات و روشها - مدیریت سیستم های اطلاعاتی) <strong>...</strong> این فایل شامل 120 سوال <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> سال 1390 <em>دانشگاه آزاد</em> رشته <strong>...</strong> ییارجا و <em>MBA</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li id="mbb6" class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">Modir.ir - منابع <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> مدیریت بازرگانی <em>دانشگاه آزاد</em> <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.modir.ir/arshad/info104a.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">Modir.ir - منابع <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> مدیریت بازرگانی <em>دانشگاه آزاد</em>. <strong>...</strong> مجموعه <em>سوالات</em> طبقه بندی شده <em>کنکور کارشناسی ارشد</em> تئوریهای مدیریت. داور ونوس و مهرداد پرچ <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> <div id="mbf6">&nbsp;</div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> حسابداری <em>دانشگاه آزاد</em> | <em>دانلود</em> کتاب <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.ghabooli.com/424/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">مجموعه <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت <em>MBA</em> <strong>....</strong> <em>دانلود سوالات کنکور ارشد</em> حسابداری <em>دانشگاه آزاد</em> - تاریخ ارسال : اسفند ۱۲م, ۱۳۸۹. 12,041 بازدید نویسنده : قبولی <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کنکور ارشد</em> سالهای گذشته</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.niazpardaz.com/<strong>دانلود</strong>-رایگان-<strong>سوالات</strong>-...</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span dir="rtl">جهت <em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت کد 1142 و مهندسی <strong>...</strong> فروش کتب وجزوات <em>کنکور ارشد MBA</em>: با توجه به پراکندگی و گوناگونی منابع آزمون <strong>...</strong> <em>ارشد</em> جهت آمادگی داوطلبان آزمون <em>کارشناسی ارشد دانشگاه</em> های سراسری و <em>آزاد</em> اقدام ب.</span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کنکور</em> - <em>دانلود سوالات</em> و پاسخ تشریحی <em>ارشد</em> مدیریت اجرایی 91 ( <em>MBA</em> )</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>konkur.in/post-1147.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">20 فوریه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><em>سوالات کنکور کارشناسی ارشد</em> سال 92 همه رشته ها به ایمیل شما ارسال می شود <strong>....</strong> <em>دانلود سوالات</em> و پاسخ آزمون <em>دانشگاه آزاد</em> 91 رشته پزشکی صبح و عصر <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کارشناسی ارشد</em> مدیریت 91-92</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>arshadmodiriat91.blogfa.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دانلود</em> رایگان <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت و مدیریت اجرایی-شهری-<em>MBA</em> (آزمون سال 91) <strong>.....</strong> وی اظهار داشت: مرکز آزمون <em>دانشگاه آزاد</em> به داوطلبانی که در <em>کنکور ارشد</em> 91 <strong>...</strong></span></span></div></div></li></ol> text/html 2012-09-01T03:58:08+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد MBA http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4774 <div class="midbox_content"> <ol id="rso"><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">انتشار کلید <em>سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> آزاد</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21814.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">19 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">انتشار کلید <em>سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> آزاد. <strong>...</strong> <em>دفترچه کارشناسی ارشد</em> دانشگاه آزاد جذب اشتغال دانشگاه ازاد امریه بانک بانک کارآفرینی بانک سامان سازمان سما استخدام <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در دانشگاه های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت سال 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>cafe<strong>mba</strong>.ir/thread-944.html</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">19 فوریه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><strong>...</strong> موضوعی | حالت خطی. <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت سال 91 <strong>...</strong> <em>سوالات</em> زبان <em>MBA</em> در همین انجمن قرار گرفته. <em>سوالات</em> ریاضی و <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">کنکور - دانلود رایگان <em>سوالات</em> و پاسخ تشریحی <em>ارشد</em> 90 همه رشته ها</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.konkur.in/post-403.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سال 92 همه رشته ها به ایمیل شما ارسال می شود. بعد از ثبت ایمیل بر <strong>...</strong> <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سراسری سال 90. رشته های <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">دانلود رایگان <em>سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> 1391 کلیه رشته ها</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>mehdighadamgahi.blogfa.com/post-1337.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>سوالات ارشد MBA</em> - 91 <strong>...</strong> تحلیل <em>سوالات آزمون کارشناسی ارشد</em> حقوق1391(آیین دادرسی مدنی ) <strong>...</strong> پاسخ کلید <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت اجرایی1391 - <em>دفترچه</em> c <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کارشناسی ارشد</em> مدیریت 91-92</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>arshadmodiriat91.blogfa.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">دانلود رایگان <em>دفترچه</em> راهنمای انتخاب رشته <em>کارشناسی ارشد</em> سراسری سال 91. لطفا جهت دانلود <strong>...</strong> <em>سوالات آزمون کارشناسی ارشد</em> مدیریت و مدیریت اجرایی-شهری-<em>MBA</em> سال 91 <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت اجرایی (1148 <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.ghabooli.com/798/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت اجرایی سال 1390 (بهمن 1389) - به همراه پاسخ اولیه سازمان سنجش. <strong>...</strong> مجموعه <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت <em>MBA</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.anjomanmodiran.com/<strong>دفترچه</strong>-<strong>سوالات</strong>-...</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">دانلود رایگان <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> رشته مدیریت <strong>...</strong> 1389, <em>دفترچه سوالات کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت اجرایی 3075 (مدیریت اجرایی-شهری-<em>MBA</em>) <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سراسری سال 88</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.pardazeshpub.com/sarasari_88.asp</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سراسری سال 88,<em>کارشناسی ارشد</em> ,Pardazesh ,انتشارات پردازش ,دکترا.</span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">دانلود <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سال 1390 مجموعه مدیریت <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.umzmanagement.ir/content/view/259/2/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">4 مارس 2011</span>‎ – </span><span dir="rtl">دانلود <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سال 1390 مجموعه مدیریت اجرایی 1148 <strong>...</strong> هرجا میری دفترچهوسوالای <em>mba</em> رو گذاشتن. دیوانه شدم. جناب مدیر <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">اخبار پیام نور - دانلود رایگان <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> فراگیر 90 <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>pnunews.com/post-821.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">اخبار پیام نور <em>دفترچه سوالات</em> رشته های مختلف <em>آزمون</em> های <em>کارشناسی ارشد</em> فراگیر دانشگاه پیام نور که در دوره های قبل برگزار شده است را برای دانلود رایگان در اختیا</span></span></div> </div> </li></ol> </div> text/html 2012-09-01T03:58:08+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد MBA http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4576 <div class="midbox_content"> <ol id="rso"><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">انتشار کلید <em>سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> آزاد</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21814.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">19 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">انتشار کلید <em>سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> آزاد. <strong>...</strong> <em>دفترچه کارشناسی ارشد</em> دانشگاه آزاد جذب اشتغال دانشگاه ازاد امریه بانک بانک کارآفرینی بانک سامان سازمان سما استخدام <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در دانشگاه های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت سال 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>cafe<strong>mba</strong>.ir/thread-944.html</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">19 فوریه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><strong>...</strong> موضوعی | حالت خطی. <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت سال 91 <strong>...</strong> <em>سوالات</em> زبان <em>MBA</em> در همین انجمن قرار گرفته. <em>سوالات</em> ریاضی و <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">کنکور - دانلود رایگان <em>سوالات</em> و پاسخ تشریحی <em>ارشد</em> 90 همه رشته ها</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.konkur.in/post-403.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سال 92 همه رشته ها به ایمیل شما ارسال می شود. بعد از ثبت ایمیل بر <strong>...</strong> <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سراسری سال 90. رشته های <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">دانلود رایگان <em>سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> 1391 کلیه رشته ها</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>mehdighadamgahi.blogfa.com/post-1337.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>سوالات ارشد MBA</em> - 91 <strong>...</strong> تحلیل <em>سوالات آزمون کارشناسی ارشد</em> حقوق1391(آیین دادرسی مدنی ) <strong>...</strong> پاسخ کلید <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت اجرایی1391 - <em>دفترچه</em> c <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کارشناسی ارشد</em> مدیریت 91-92</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>arshadmodiriat91.blogfa.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">دانلود رایگان <em>دفترچه</em> راهنمای انتخاب رشته <em>کارشناسی ارشد</em> سراسری سال 91. لطفا جهت دانلود <strong>...</strong> <em>سوالات آزمون کارشناسی ارشد</em> مدیریت و مدیریت اجرایی-شهری-<em>MBA</em> سال 91 <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت اجرایی (1148 <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.ghabooli.com/798/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت اجرایی سال 1390 (بهمن 1389) - به همراه پاسخ اولیه سازمان سنجش. <strong>...</strong> مجموعه <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت <em>MBA</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.anjomanmodiran.com/<strong>دفترچه</strong>-<strong>سوالات</strong>-...</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">دانلود رایگان <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> رشته مدیریت <strong>...</strong> 1389, <em>دفترچه سوالات کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت اجرایی 3075 (مدیریت اجرایی-شهری-<em>MBA</em>) <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سراسری سال 88</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.pardazeshpub.com/sarasari_88.asp</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سراسری سال 88,<em>کارشناسی ارشد</em> ,Pardazesh ,انتشارات پردازش ,دکترا.</span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">دانلود <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سال 1390 مجموعه مدیریت <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.umzmanagement.ir/content/view/259/2/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">4 مارس 2011</span>‎ – </span><span dir="rtl">دانلود <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سال 1390 مجموعه مدیریت اجرایی 1148 <strong>...</strong> هرجا میری دفترچهوسوالای <em>mba</em> رو گذاشتن. دیوانه شدم. جناب مدیر <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">اخبار پیام نور - دانلود رایگان <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> فراگیر 90 <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>pnunews.com/post-821.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">اخبار پیام نور <em>دفترچه سوالات</em> رشته های مختلف <em>آزمون</em> های <em>کارشناسی ارشد</em> فراگیر دانشگاه پیام نور که در دوره های قبل برگزار شده است را برای دانلود رایگان در اختیا</span></span></div> </div> </li></ol> </div> text/html 2012-09-01T03:58:08+01:00 jozvedoni.mihanblog.com sanaye404 sanaye404 دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد MBA http://jozvedoni.mihanblog.com/post/4386 <div class="midbox_content"> <ol id="rso"><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">انتشار کلید <em>سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> آزاد</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.unp.ir/news_21814.htm</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <table class="ts"> <tbody> <tr> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top">&nbsp;</td> <td valign="top"><span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">19 مه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl">انتشار کلید <em>سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> آزاد. <strong>...</strong> <em>دفترچه کارشناسی ارشد</em> دانشگاه آزاد جذب اشتغال دانشگاه ازاد امریه بانک بانک کارآفرینی بانک سامان سازمان سما استخدام <strong>...</strong> تحصیل <em>MBA</em> در دانشگاه های بین المللی آلمان 91/05/23 <strong>...</strong></span><br> </span></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت سال 91</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>cafe<strong>mba</strong>.ir/thread-944.html</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">19 فوریه 2012</span>‎ – </span><span dir="rtl"><strong>...</strong> موضوعی | حالت خطی. <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت سال 91 <strong>...</strong> <em>سوالات</em> زبان <em>MBA</em> در همین انجمن قرار گرفته. <em>سوالات</em> ریاضی و <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">کنکور - دانلود رایگان <em>سوالات</em> و پاسخ تشریحی <em>ارشد</em> 90 همه رشته ها</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.konkur.in/post-403.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سال 92 همه رشته ها به ایمیل شما ارسال می شود. بعد از ثبت ایمیل بر <strong>...</strong> <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سراسری سال 90. رشته های <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">دانلود رایگان <em>سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> 1391 کلیه رشته ها</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>mehdighadamgahi.blogfa.com/post-1337.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>سوالات ارشد MBA</em> - 91 <strong>...</strong> تحلیل <em>سوالات آزمون کارشناسی ارشد</em> حقوق1391(آیین دادرسی مدنی ) <strong>...</strong> پاسخ کلید <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت اجرایی1391 - <em>دفترچه</em> c <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>کارشناسی ارشد</em> مدیریت 91-92</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>arshadmodiriat91.blogfa.com/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">دانلود رایگان <em>دفترچه</em> راهنمای انتخاب رشته <em>کارشناسی ارشد</em> سراسری سال 91. لطفا جهت دانلود <strong>...</strong> <em>سوالات آزمون کارشناسی ارشد</em> مدیریت و مدیریت اجرایی-شهری-<em>MBA</em> سال 91 <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت اجرایی (1148 <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.ghabooli.com/798/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت اجرایی سال 1390 (بهمن 1389) - به همراه پاسخ اولیه سازمان سنجش. <strong>...</strong> مجموعه <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> مدیریت <em>MBA</em> <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.anjomanmodiran.com/<strong>دفترچه</strong>-<strong>سوالات</strong>-...</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">دانلود رایگان <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> رشته مدیریت <strong>...</strong> 1389, <em>دفترچه سوالات کارشناسی ارشد</em> مجموعه مدیریت اجرایی 3075 (مدیریت اجرایی-شهری-<em>MBA</em>) <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سراسری سال 88</span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.pardazeshpub.com/sarasari_88.asp</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl"><em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سراسری سال 88,<em>کارشناسی ارشد</em> ,Pardazesh ,انتشارات پردازش ,دکترا.</span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">دانلود <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سال 1390 مجموعه مدیریت <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>www.umzmanagement.ir/content/view/259/2/</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span class="f"><span dir="rtl">4 مارس 2011</span>‎ – </span><span dir="rtl">دانلود <em>دفترچه سوالات</em> کنکور <em>کارشناسی ارشد</em> سال 1390 مجموعه مدیریت اجرایی 1148 <strong>...</strong> هرجا میری دفترچهوسوالای <em>mba</em> رو گذاشتن. دیوانه شدم. جناب مدیر <strong>...</strong></span><br> </span></div> </div> </li><li class="g"> <div class="vsc"> <h3 class="r"><span class="l">اخبار پیام نور - دانلود رایگان <em>سوالات کارشناسی ارشد</em> فراگیر 90 <strong>...</strong></span></h3> <div class="s"> <div class="f kv"><cite>pnunews.com/post-821.aspx</cite><span class="gl"> - 頁庫存檔</span><span class="std">&nbsp;<span class="gl">-</span> <span class="fl">翻譯這個網頁</span></span></div> <span class="st"><span dir="rtl">اخبار پیام نور <em>دفترچه سوالات</em> رشته های مختلف <em>آزمون</em> های <em>کارشناسی ارشد</em> فراگیر دانشگاه پیام نور که در دوره های قبل برگزار شده است را برای دانلود رایگان در اختیا</span></span></div> </div> </li></ol> </div>